เผยแพร่ผลการทดสอบระดับชาติ ประจำปี 2561

รายงานผลคะแนน O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 3 - ร้อยลำของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - จำนวนร้อยละของผู้สอบเข้าจำแนกตามช่วงคะแนนสำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติแยกตามรายวิชาสำหรับโรงเรียน

รายงานผลคะแนน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ฉบับที่ 2 - ค่าสถิติแยกตามมาตรฐานการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 3 - ร้อยลำของนักเรียนที่ตอบถูกในแต่ละข้อสำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 4 - จำนวนร้อยละของผู้สอบเข้าจำแนกตามช่วงคะแนนสำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 5 - ค่าสถิติแยกตามสาระการเรียนรู้สำหรับโรงเรียน
ฉบับที่ 6 - ค่าสถิติแยกตามรายวิชาสำหรับโรงเรียน

รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3

รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

 
 
 
 
 

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา