รายงานผลการปฏิบัติงาน

ปกรายงานโครงการ
แบบรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
แบบรายงานการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน
แบบฟอร์มโครงการปี
การชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางสาระภูมิศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐)
การชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
การชี้แจงและทำความเข้าใจการปรับปรุงมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด(ฉบับปรับปรุง ๒๕๖๐) กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ภาคบังคับ
แบบฟอร์มวก01-02 และตารางสอบ
เอกสารงานวิจัยในชั้นเรียน
แบบฟอร์มแผนสะเต็ม
เอกสาร PLC ปี 2562
แบบฟอร์มแผนการสอน
เผยแพร่ผลการทดสอบระดับชาติ2561
เอกสารPLC12-13-14 ปี2562
หน้าปกแผนการจัดการเรียนรู้ STEM2562
เอกสารกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
เผยแพร่ผลการทดสอบระดับชาติ2562
ฟอร์มแผนActive Learning2563
ปกแผนActive Learning2563
บันทึกข้อความขออนุญาตใช้แผน Active Learning2563
แผนการจัดการเรียนรู้ ภาคเรียนที่2-2562
แบบสรุปผลการนิเทศเชิงบูรณาการ 100
เอกสารและแบบฟอร์ม STEM2563
เอกสารลูกเสือ-เนตรนารี
แบบรายงานการอบรม-สัมมนา-ศึกษาดูงาน
หน้าปกเอกสารลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ 2/2563
เอกสารทะเบียนสือและแบบรายงานการใช้สื่อ 2563
เอกสารกลุ่มงานบริหารวิชาการ
แบบรายงานการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ประจำปีการศึกษา 2564
เอกสารการเยี่ยมบ้านนักเรียนปีการศึกษา 2565
แผนปฏิบัติการ ประจำปี 2565
บันทึกข้อความเปลี่ยนแปลงผู้เข้าร่วมอบรม

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา