เผยแพร่ผลการทดสอบระดับชาติ ประจำปี 2562

รายงานผลคะแนน O-net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
รายงานผลคะแนน O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
รายงานผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3
รายงานผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านออกของผู้เรียน (RT) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1

 

 


 
 
 
 
 

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา