โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ 7 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
รหัสไปรษณีย์  12130  โทรศัพท์  0-2532-1281  โทรสาร  0-2532-2211 
เว็บไซต์ http://www.ladsanun.ac.th สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 2 เปิดสอนในระดับชั้นปฐมวัยปีที่ 1  ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีเนื้อที่ 6 ไร่ 1 งาน เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ประกอบ ด้วย 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10  และ 12  ตำบลคูคต  อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
         โรงเรียนวัดลาดสนุ่นเริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช 2476 อยู่ในความอุปการะของพระอธิการหมง เจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่น พุทธศักราช 2477  ทางราชการได้ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนวัดลาดสนุ่น มีชื่อทางราชการว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลคูคต 2 วัดลาดสนุ่น สังกัดกรมสามัญ กระทรวงศึกษาธิการ โดยมี นายกลม  ไม้ทรัพย์ เป็นครูใหญ่คนแรก
         30 มกราคม 2503  กระทรวงการคลังได้มอบที่ดิน ซึ่งเป็นที่ราชพัสดุจำนวน 6 ไร่ ขนาดกว้าง
60 เมตร ยาว 160 เมตร ใช้เป็นสถานที่ก่อสร้างโรงเรียนวัดลาดสนุ่น เป็นเอกเทศจากวัด
พุทธศักราช 2507พระครูฉาย อินทโชโต อดีตเจ้าอาวาสวัดลาดสนุ่น พร้อมด้วยคณะกรรมการศึกษา
ได้ร่วมกันจัดหาทุนสร้างอาคารเรียน แบบ ป.1 ช จำนวน 1 หลัง พุทธศักราช 2509 ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น โรงเรียนวัดลาดสนุ่น  พุทธศักราช 2534 เปิดสอนชั้นอนุบาลและในปีเดียวกันนี้ ได้รับอนุญาตให้เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การประถมศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
         5 พฤศจิกายน 2535 นายสุรินทร์  ชื่นใจ ได้ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น พุทธศักราช 2549 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากผู้ใจบุญชาวญี่ปุ่น คุณมิตะนิ สะชิ
บริจาคเงินจำนวน 40 ล้านเยน เพื่อสร้างอาคารเรียนแบบ สปช.2/28 ปรับปรุง (พิเศษ) 4 ชั้น 18 ห้องเรียน
พุทธศักราช 2552 ได้รับการรับรองให้เป็นโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) และเป็นโรงเรียนศูนย์เด็กปฐมวัยต้นแบบของอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
         14 มกราคม 2553 นายถวิล  เกลี้ยงสอาด ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น
จนถึง 30 กันยายน 2558
         6 พฤศจิกายน 2558 นายจตุรงค์  สโรบล  ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดสนุ่น
จนถึงปัจจุบัน

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
         โรงเรียนวัดลาดสนุ่น แบ่งโครงสร้างการบริหารงานเป็น 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารบุคคล และกลุ่มบริหารทั่วไป ผู้บริหารยึดหลักการบริหารโดยใช้
โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) ใช้วงจรบริหารงานคุณภาพ PDCA  
   
 
 
         “ดอกบัวแรกแย้ม”   หมายถึง  
         ส่งเสริมคุณภาพชีวิตพื้นฐานที่ดีให้กับเยาวชน
 
 
 
 
 
   
 
 
                  ความหมายของตราโรงเรียน
 
 
 
 
 
   
   
   
     
   
   
 
  สีฟ้า     หมายถึง    ความประณีต เป็นระเบียบ สุขุม รอบคอบ
สีแดง    หมายถึง    ความเข้มแข็ง อดทน กล้าหาญ
 
     
   
   
            เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนวัดลาดสนุ่น ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12  ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียน มีลักษณะค่อนข้าง เป็นชุมชนแออัด มีประชากรประมาณ 27,350 คน บริเวณใกล้เคียงโดยรอบโรงเรียน ได้แก่ วัดลาดสนุ่น หมู่บ้านจัดสรรหลายแห่ง ร้านค้า บ้านเรือน สถานีอนามัย ห้องสมุดชุมชน สนามกอล์ฟ สนามกีฬาธูปเตมีย์ กรมทหารอากาศโยธิน ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ การทำบุญตักบาตรในวันสำคัญทางศาสนา ประเพณี แห่เทียนพรรษา ประเพณีรดน้ำดำหัว ในวันสงกรานต์ เป็นต้น ผู้ปกครองส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ รับจ้าง ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว และรับราชการ ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายได้ส่วนใหญ่ อยู่ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท ต่อเดือน