ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
41
37 
78 
3
อนุบาล 3
43
49
92 
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
77 
72 
149
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
63 
71 
134
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
70 
76 
146
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
88 
64
152
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
93 
83 
176
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
102 
73
175
4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
65 
49 
114
 3 
มัธยมศึกษาปีที่ 2
75 
46
121
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
68 
43 
111 
3
รวม
785
663
1,448
39 

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566