ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนวัดลาดสนุ่น

ชั้น
จำนวนนักเรียน
จำนวนห้อง
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 2
41
43
84
3
อนุบาล 3
43
44
87
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
62
66
128
4
ประถมศึกษาปีที่ 2
85
64
149
4
ประถมศึกษาปีที่ 3
91
69
160
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
95
69
164
4
ประถมศึกษาปีที่ 5
85
62
147
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
90
77
167
4
มัธยมศึกษาปีที่ 1
78
45
123
4
มัธยมศึกษาปีที่ 2
64
46
110
3
มัธยมศึกษาปีที่ 3
52
37
89
3
รวม
786
622
1,408
40

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 
ข้อมูล ณ วันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564