ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
(ร่าง) ประกวดประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ โรงเรียนวัดลาดสนุ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
การเข้ารับการตรวจความพร้อมเปิดภาคเรียนตามมาตรการป้องกันโควิด-19
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
การนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การประชุมออนไลน์ด้วยโปรแกรม ZOOM
กิจกรรมตัดผมนักเรียนชาย
มาตรการสำคัญในการควบคุมโรคติดต่อในเด็ก
ิจกรรมวันวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
การประชุมคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรม ครั้งที่ 69 ประจำปี 2562
ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การประเมินและคัดเลือกโรงเรียนต้นแบบลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Active Learning
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีพุทธศักราช 2562
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562
กิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด วันที่ 27 มิถุนายน 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปี 2562
กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2562
กิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายจตุรงค์ สโรบล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา